Nastavni kadar u „Oxford Centru“ predstavljaju iskusni domaći i strani predavači. Trenutno je u svim našim poslovnim jedinicama zaposleno oko 60 predavača.

Svi profesori su diplomirani filolozi i poseduju i diplome međunarodno priznatih ispita svjetskih Univerziteta. Među njima ima veliki broj magistara i doktora nauka. Svi oni su uključeni u posebne programe obuke iz oblasti metodologije nastave jezika u organizaciji “Oxford Centra” i drugih institucija koje organizuju seminare kod nas i u svijetu.
Za ove potrebe “Oxford Centar” je angažovao Akademskog Menadžera koji vrši internu kontrolu kvaliteta nastave, kao i obuku predavača. Direktor za nastavu je prisustvovao redovnim konferencijama na kojima se raspravlja o novim metodama i savremenim pomagalima i standardima (u Dablinu, Atini, Krakovu, Parizu, Londonu, Barceloni).

Tokom svakog semestra se vrši nadzor kvaliteta nastave svakog predavača 2 do 3 puta i piše detaljan izvještaj, na osnovu kojeg se pripremaju seminari, a sve u skladu sa standardima EAQUALS-a. Svake treće sedmice se organizuju tematski seminari, u cilju što bolje osposobljenosti nastavnog kadra za obuku naših polaznika.

Detaljni planovi nastave za svaki čas su dio svakodnevne prakse. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva, stručni tim “Oxford Centra” osmislio je niz uspešnih programa za učenje engleskog jezika. Naši profesori su takođe prošli kurs andragoškog obrazovanja, koji se odnosi na poseban pristup rada i vještinu nastave sa odraslima. Svi predavači Oxford Centra , u saradnji sa Londonskom Privrednom komorom, su prošli specijalnu obuku i posjeduju Licencu za pripremu i polaganje LCCI ispita.

Svoju ponudu “Oxford Centar” svake godine proširuje prema potrebama i zahtevima polaznika shodno standardima ISO 9001:2008. U „Oxford Centru“ se tokom nastave koristi savremena, Komunikativna metoda, gdje se učenje vrši kroz konverzaciju – komunikaciju, rad u parovima i grupi, a podstiče se interakcija među polaznicima kako bi oni koristili i usavršavali strani jezik, a predavač bio samo nadzor i vršio korekciju.

Pored neosporne stručnosti nastavni kadar u “Oxford Centru” se trudi da Vaš boravak u učionici bude prijatan, zabavan i efikasan.