EAQUALS

Šta je EAQUALS?

EAQUALS je svjetska asocijacija pružalaca usluga učenja jezika. Osnovana je 1991.godine i ima preko 120 akreditovanih članova u 21 zemlji. To je jedina takva međunarodna asocijacija koja ima akreditacionu šemu za provjeru kvaliteta koji se nudi od strane institucionalne članice, koja organizuje kurseve jezika.
Njihov cilj je da promoviše i garantuje kvalitet u jezičkim nastavnim institucijama, Da bi se postigao ovaj cilj, EAQUALS je kreirao i objavio zahtjevan set kriterijuma za članstvo. Oni su postavljeni u obliku četiri povelje: Opšta povelja, Povelja za polaznike kursa, Povelja za zaposlene i Informativna povelja.

Prije nego što postanu akreditovani član EAQUALS-a, škole i organizacije moraju da prođu kroz rigoroznu inspekciju zasnovanu na EAQUALS poveljama. Nakon četiri godine moraju biti ponovo inspektovane.

EAQUALS-ovim programom ne provjeravaju se samo procesi i dokumentacija, već i ono što se u stvarnosti dešava. Pažnja je usmjerena na iskustvo polaznika –funkcionisanje škole u praksi, a ne samo u teoriji.
EAQUALS takođe objavljuje nastavne materijale koji se odnose na razne aspekte podučavanja stranih jezika.
EAQUALS takođe:
– daje javne prezentacije u različitim djelovima Evrope
– učestvuje u radionicama i na stručnim konferencijama
– doprinosi stvaranju stručnih časopisa i međunarodnim projektima
– sarađuje sa drugim tijelima za obezbjeđivanje kvaliteta
-svoje standarde kvaliteta dijeli sa ostalim obrazovnim tijelima
-promoviše priznavanje EAQUALS-ovog logoa kao garancije kvaliteta stručnim
saradnicima i klijentima.
EAQUALS funkcioniše kao nezavisno akreditaciono telo i stoga ne podliježe akreditaciji drugih. On učestvuje u projektima Savjeta Evrope, a ponekad ga Evropska komisija konsultuje u vezi sa pitanjima u oblasti jezičkog obrazovanja. Savjet Evrope dodijelio je EAQUALS-u status pridruženog člana.

Zašto izabrati EAQUALS školu?

Činjenica da neka škola pripada EAQUALS asocijaciji je dovoljna garancija da ste došli na pravo mjesto, kada se govori o učenju i usavršavanju znanja stranih jezika. Polaznici u ovim školama optimalno koriste vrijeme, a efekat stečenog znanja se jasno vidi nakon svakog završenog stepena. Škola daje jasne informacije o napredovanju svakog polaznika i ukazuje na eventualne probleme koje imaju tokom izučavanja stranog jezika. Strogi EAQUALS standardi garantuju da nastavni kadar u školi ima visoke kvalifikacije i potrebno iskustvo, a da se nastava odvija u savremeno opremljenim, klimatizovanim prostorijama, uz korišćenje literature koja je trenutno aktuelna u svijetu.
Pored svega navedenog, ništa manje nije važna činjenica da ste Vi, ili Vaše dijete sigurni tokom boravka u školi, bilo da se radi o redovnim, ili vanrednim situacijama. Tokom EAQUALS inspekcija, ovom segmentu se posvećuje posebna pažnja. Sigurnosni standardi i postupci su jasno istaknuti na vidnim mjestima, a nastavni i ostali kadar je obučen da ih adekvatno sprovodi i učini siguran i prijatan boravak u školi svakom polazniku.
Polaznicima EAQUALS škole stoje na raspolaganju i mnoge druge informacije, koje su suštinski bitne za definitivnu odluku o prijavljivanju na neki od ponuđenih kurseva. Tu su informacije o programima, veličini grupe, nivoima, literaturi koja se koristi, nastavnom kadru, cijenama, uslovima plaćanja, validnosti diploma, terminima nastave, inicijalnim testiranjima, ispitnim terminima i svemu onome što može jednog polaznika da interesuje. Za tačnost svih tih informacija garantuje sama škola, jer je to jedan od osnovnih preduslova za članstvo u EAQUALS asocijaciju.
Svim našim polaznicima se garantuje odsustvo bilo kojeg vida diskriminacije, a sve u saglasnosti sa važećim zakonima, kao i Poveljama EAQUALS-a.
U programu inspekcije detaljno su izložena 162 zahtjeva koji se moraju ispuniti prije nego što škola može da postane punopravni član EAQUALS-a, a poslije toga se provjeravaju svake četiri godine.
Jedino institucije koje su uspješno prošle inspekciju mogu da steknu status punopravnih članica i imaju pravo da koriste logo “Akreditovano od strane EAQUALS-a”.

EAQUALS povelje

Opšta povelja

U Opštoj povelji izložene su obaveze, poduhvati, dužnosti i poštovanje zakonitosti punopravnih članova EAQUALS-a. Posebno se ističu:
-Odsustvo diskriminacije
-Stalni razvoj institucije
– Jasne informacije koje se daju klijentima, polaznicima i zaposlenima
– Zdravlje i bezbijednost
– Saglasnost sa relevantnim zakonima i
– Saglasnost sa drugim poveljama EAQUALS-a

EAQUALS povelja o polaznicima

Ovom poveljom propisuje se da svaki punopravni član treba da obezbijedi kvalitetne usluge u svim oblastima u vezi sa kursom jezika. Glavne oblasti su sljedeće: kvalifikacije, iskustvo i stručne sposobnosti nastavnika i instruktora; materijali za nastavu i podučavanje i organizacija programa podučavanja; adekvatne prostorije i obezbjeđivanje detaljnih, istinitih informacija o kursevima. Povelja o polaznicima treba da bude istaknuta u svim školama koje su punopravne članice EAQUALS-a.

EAQUALS povelja o zaposlenima

Ovom poveljom propisuju se uslovi rada, obaveze i prava nastavnog i nenastavnog kadra,ukoliko već nisu definisani lokalnim zakonom. Njom se zahtijeva od škole članice EAQUALS-a da se odnosi pošteno prema svojim zaposlenim, u skladu sa lokalnim odredbama, i da obezbijedi obuku za svoje zaposlene. Povelja o zaposlenima treba da bude istaknuta u zbornicama i kancelarijama u svim školama koje su punopravne članice EAQUALS-a.

EAQUALS povelja o informisanju

Ovom Poveljom garantuje se vjerodostojnost, sveobuhvatnost i jasnoća informacija koje škola daje u svojim brošurama, reklamama, na internet sajtovima i drugim izvorima informisanja.

eaquals-1eaquals2